Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã trình Thủ tướng Chính